سنگ ساختمانی برزین
جدول سنگی
نوع مصالح ابعاد تعداد در تریلی
جدول سنگی 10 x 30 x 50 1000
جدول سنگی 10 x 40 x 50 900
جدول سنگی 10 x 50 x 50 800
جدول سنگی 8 x 30 x 50 1100
جدول سنگی 8 x 40 x 50 900
جدول سنگی 8 x 50 x 50 1000

1) هزینه حمل به عهده خریدار می باشد.
2) محاسبه قیمت بر اساس اندازه 40 طولی بوده و قیمت پله و ابعاد قابل محاسبه می باشد.
3) محصولات فوق به صورت کالیبره و بسته بندی صادراتی نیز قابل عرضه می باشد.